W.W. Michajłow "Projektowanie aparatów elektrycznych wysokiego napięcia"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie drugie, Warszawa, 1955,
(tłumaczyli J.Elbaum, P.Głowacki)

Przedmowa (7)
Wstęp (9)
Część pierwsza: Zasady obliczeń (17)
1. Zasady obliczeń cieplnych (17)
Cel obliczeń cieplnych. Wydzielanie ciepła w przewodnikach. Odprowadzanie ciepła w stanie cieplnym ustalonym. Nagrzewanie. Obliczanie przyrostu temperatury w stanie cieplnym nieustalonym. Normy temperatur dla aparatów wysokiego napięcia. Straty w dielektrykach. Nagrzewanie dielektryków.
2. Siły elektrodynamiczne (46)
Metody obliczania sił elektrodynamicznych. Wzory do obliczania sił elektrodynamicznych w prostych obwodach elektrycznych. Przykłady obliczania sił elektrodynamicznych. Siły elektrodynamiczne w układach prądu trójfazowego.
3. Obwody magnetyczne w aparatach wysokiego napięcia (57)
Prąd stanu jałowego. Kształty rdzeni. Materiały magnetyczne. Obliczania obwodów magnetycznych.
4. Styki (70)
Powierzchnia stykowa. Oporność styków. Zgrzewanie się styków. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych styków.
5. Izolacja (77)
Próby aparatów wysokonapięciowych napięciem o częstotliwości technicznej. Napięcia probiercze udarowe. Obliczanie wytrzymałości dielektrycznej odstępów w powietrzu. Obliczanie wytrzymałości dielektrycznej odstępów w oleju. Obliczanie wytrzymałości odstępów izolacyjnych w dielektryku stałym. Wytrzymałość dielektryczna odstępów izolacyjnych wzdłuż powierzchni dielektrycznych stałych.
Część druga: Projektowanie aparatów (92)
6. Izolatory, odłączniki i bezpieczniki (92)
Konstrukcja izolatorów wsporczych i przepustowych. Przykłady elektrycznych i mechanicznych obliczeń izolatorów. Odłączniki i ich projektowanie. Przykłady obliczania odłączników. Bezpieczniki. Bezpieczniki z napełnieniem z piasku kwarcowego. Projektowanie bezpieczników.
7. Wyłączniki (116)
Zasadnicze założenia i cel projektowania wyłączników. Gaszenie łuku w wyłącznikach olejowych. Obliczanie zbiorników wyłączników olejowych. Obliczanie sprężyn wyłączających. Obliczanie pracy załączania wyłącznika. Obliczanie poprzeczki. Projektowanie izolacji wyłącznika olejowego. Własności wyłączników powietrznych i podstawowe zagadnienia przy ich projektowaniu. Przykład schematu sterowania wyłącznikiem powietrznym. Obliczanie niektórych części składowych wyłącznika powietrznego.
8. Napędy (142)
Przeznaczenie napędu. Podstawowe wymagania stawiane napędom wyłączników. Napęd ręczny z wyłączaniem samoczynnym. Obliczanie solenoidu do napędu elektromagnesowego. Obliczanie mocy silnika napędowego.
9. Odgromniki (152)
Ogólne wymagania stawiane odgromnikom. Wymagania stawiane odgromnikom zaworowym i ich budowa. Obliczanie odgromnika wilitowego. Inne zagadnienia przy obliczaniu odgromników zaworowych. Odgromniki maszyn wirujących. Odgromniki wydmuchowe i stawiane im wymagania. Budowa odgromników wydmuchowych. Projektowanie odgromników wydmuchowych.
10. Przekładniki napięciowe (170)
Wymagania stawiane przekładnikom napięciowym. Projektowanie przekładników napięciowych. Obliczanie uchybów przekładników napięciowych. Przykład obliczenia uchybów. Budowa części wewnętrznej przekładnika. Obliczanie izolacji. Osobliwości konstrukcji pięciokolumnowych i kaskadowych przekładników napięciowych.
11. Przekładniki prądowe (189)
Wymagania stawiane przekładnikom prądowym. Obliczanie uchybów przekładników prądowych. Przykład obliczenia uchybów przekładnika prądowego. Obliczenia cieplne przekładnika prądowego.
12. Dławiki i kondensatory (203)
Podstawowe wymagania stawiane dławikom. Obliczanie indukcyjności (współczynnika samoindukcji). Obliczanie temperatury oraz wytrzymałości cieplnej i elektrodynamicznej dławików. Dobieranie uzwojenia na podstawie założonych danych dławika. Przykład obliczenia strat, temperatury i wytrzymałości  cieplnej dławika. Przykład obliczenia wytrzymałości elektrodynamicznej dławika. Wiadomości ogólne o kondensatorach silnoprądowych i stawiane im wymagania. Dobieranie natężenia pola elektrycznego w dielektryku kondensatora. Obliczanie pojemności, mocy i temperatury kondensatora.
Dodatek (235)
I. Znormalizowane w ZSRR szeregi napięć i prądów znamionowych dla aparatów wysokiego napięcia.
II. Własności niektórych materiałów izolacyjnych.
III. Wytrzymałość dielektryczna taśm izolacyjnych.
Wykaz piśmiennictwa